Отель Bac St-Germain Paris

Hфtel Bac St-Germain version francaiseHфtel Bac St-Germain English versionHфtel Bac St-Germain versione espagnoleHфtel Bac St-Germain German versionHфtel Bac St-Germain versione italianoHфtel Bac St-Germain Russian version
Paris
Hфtel Bac St-Germain
66, rue du Bac - 75007 Paris